Sunday, July 4, 2010

TOHMAHAN KESEPULUH: (Bahagian 1)

TOHMAHAN KESEPULUH: (Bahagian 1)

Para Pendukung Sunnah Malaysia Sebenarnya Adalah Penentang Sunnah Lagi Jahil Tentang Kaedah-Kaedah Fiqh Dan Usul Fiqh.

Al-Ghari mentohmah para pendukung Sunnah yang menolak beberapa amalan bidah seperti solat sunat qabliyyah Jumaat dan azan solat Jumaat dua kali sebagai golongan penentang Sunnah (Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia, Hal: 16). Beliau juga menggambarkan para pendukung Sunnah itu sebagai golongan yang jahil tentang kaedah-kaedah fiqh dan usul fiqh (Memahami Ancaman Terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah, Hal: 15-16).

PENJELASAN:

Pertama: Solat Sunat Qabliyah Jumaat Diukur Dengan Enam Syarat Piawaian Bidah Hasanah.
Kedua: Menganalisa Hujah-Hujah Yang Menghasanahkan Solat Sunat Qabliyah Jumaat.

Pertama: Solat Sunat Qabliyah Jumaat Diukur Dengan Enam Syarat Piawaian Bidah Hasanah.

Jika kita aplikasikan syarat-syarat bidah hasanah seperti yang dijelaskan dalam perbincangan sebelumnya ke atas permasalahan solat sunat qabliyyah Jumaat, maka didapati komposisi syarat-syarat itu adalah seperti berikut:

· Syarat Pertama: Iaitu: Hendaklah sesuatu perkara baru itu menjadi penyempurna tunggal bagi sesuatu amalan wajib, dalam ertikata amalan wajib itu pasti akan terhasil dengan adanya perkara tersebut.

Di sini syarat pertama tidak dipenuhi kerana solat sunat qabliyyah bukanlah penyempurna tunggal bagi solat Jumaat, kerana solat Jumaat itu tidak pasti akan terhasil dengan adanya solat sunat qabliyyah itu (Jika tertinggal syarat-syarat dan rukun solat Jumaat yang lain).

· Syarat Kedua: Iaitu: Hendaklah keberhasilan sesuatu perkara wajib itu hanya bergantung semata-mata kepada kewujudan perkara baru itu sahaja, dalam ertikata mustahil perkara wajib itu akan terhasil jika tidak ada perkara baru itu.

Di sini syarat kedua juga tidak dipenuhi kerana keberhasilan solat Jumaat tidak bergantung kepada kewujudan solat sunat qabliyyah. Tanpa solat sunat qabliyyah, solat Jumaat tetap sah dengan sempurna.

· Syarat Ketiga: Iaitu: Hendaklah sesuatu perkara baru itu menepati nas Al-Quran.

Syarat ini juga tidak dipenuhi kerana tiada nas Al-Quran yang menjelaskan perkara ini.

· Syarat Keempat: Iaitu: Hendaklah sesuatu perkara baru itu menepati Sunnah yang sahih.

Syarat ini tetap tidak dipenuhi kerana tidak ada sebarang nas hadith sahih yang menjelaskan hal ini. Dalam konteks ini Al-Albani rahimahullah berkata:

Maksudnya: “Dan setiap hadith yang diriwayatkan berkenaan solat sunat qabliyyah Jumaat adalah tidak sahih sedikitpun, bahkan setengahnya tersangat lemah berbanding sebahagian yang lain seperti yang diterangkan oleh Az-Zailai dalam Nasb Ar-Rayah[1], Ibn Hajar dalam Al-Fath[2] dan lain-lain”[3].

Adapun nas-nas hadith yang dikemukakan oleh Al-Ghari (Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia, Hal: 12-16) sebagai dalil adanya solat sunat qabliyyah Jumaat, maka ia dilihat sebagai suatu penghujahan yang salah seperti yang akan dijelaskan selepas ini.

· Syarat Kelima: Iaitu: Hendaklah sesuatu perkara baru itu menepati Athar para Sahabat radhiallahu ‘anhum yang sahih.

Syarat ini sekali lagi tidak dipenuhi kerana tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahawa para Sahabat melakukannya. Adapun nama-nama para Sahabat dan Tabiin yang dikemukakan oleh Al-Ghari (Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia, Hal: 12), semuanya sekadar penghujahan ‘dengar cakap’ yang tidak dinyatakan bukti kesahihan serta sumbernya.

· Syarat Keenam: Iaitu: Hendaklah sesuatu perkara baru itu menepati Ijma para ulama mujtahid.

Syarat yang terkahir ini juga tidak dapat dipenuhi, bahkan sebaliknya pendapat yang mengatakan tidak adanya solat sunat qabliyyah itulah sebenarnya yang lebih hampir kepada ijma ulama, seperti yang akan terbukti selepas ini.

Kedua: Menganalisa Hujah-Hujah Yang Menghasanahkan Solat Sunat Qabliyah Jumaat.

Dalam permasalahan solat sunat qabliyyah Jumaat, Al-Ghari mengemukakan sebanyak enam hujah bagi membuktikan ia sebagai bukan bidah (Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia, Hal: 12-16). Untuk mengetahui sejauh manakah kekuatan hujah beliau itu, diperturunkan di sini semua hujah tersebut beserta analisa dan jawapan terhadapnya:

Hujah Pertama:

Hadith riwayat Abd Allah Ibn Az-Zubair radhiallahu ‘anh, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان.

Maksudnya: “Tiada satu pun solat fardu melainkan dihadapannya (sebelumnya) ada dua rakaat (solat sunat)”[4].

Analisa Dan Jawapan:

Hadith ini meskipun memang mengandungi maksud solat sunat sebelum solat fardu, tetapi ia perlu difahami dalam konteks solat fardu selain daripada solat fardu Jumaat. Pengecualian solat fardu Jumaat daripada maksud hadith ini diambil daripada hadith lain, seperti hadith riwayat As-Sa’ib Ibn Yazid radhiallahu ‘anh:

كان النداء يوم الجمعة أوّلَه إذا جلس الإيمان على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وفي رواية: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر.

Maksudnya: “Seruan (azan) pada hari Jumaat pada mulanya (dilakukan) apabila imam duduk di atas mimbar, (begitulah) pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakr dan Umar radhiallahu ‘anhum. Namun, tatkala manusia bertambah ramai pada (zaman) Uthman radhiallahu ‘anh, beliau menambahkan seruan ketiga[5] di atas Az-Zaura’[6]. Dalam riwayat lain (matannya): “Azan pada hari Jumaat itu adalah ketika imam duduk di atas mimbar”[7].

Apa yang dapat difahami daripada hadith ini ialah bahawa laungan azan solat Jumaat pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakr dan Umar radhiallahu ‘anhum hanya dikumandangkan sebaik sahaja imam duduk di atas mimbar untuk membaca khutbah. Oleh kerana solat sunat qabliyyah hanya dinamakan qabliyyah bila ia dilakukan antara azan dan iqamah, maka ini bermakna ia tidak dilakukan selepas azan solat Jumaat pada zaman Nabi, Abu Bakr dan Umar, kerana pada zaman itu sebaik sahaja selesai azan Nabi terus berkhutbah.

Hadith ini juga tidak menunjukkan bahawa solat sunat qabliyyah Jumaat itu dilakukan pada zaman Uthman radhiallahu ‘anh, tetapi ia sekadar menunjukkan permulaan azan solat Jumaat dua kali berlaku pada zaman beliau. Demikian juga tidak boleh diandaikan bahawa Nabi menunaikan solat sunat qabliyyah Jumaat di rumahnya kerana sewaktu Baginda berada di rumah, azan belum dikumandangkan sedangkan solat sunat qabliyyah itu hanya dilakukan selepas azan.

Justeru oleh kerana maksud hadith riwayat Ibn Az-Zubair lebih umum, sedangkan maksud hadith riwayat As-Sa’ib pula lebih khusus, maka mengikut kaedah usul fiqh, hadith riwayat As-Sa’ib berfungsi sebagai pentakhsis (pengkhusus) bagi maksud hadith riwayat Ibn Az-Zubair. Berdasarkan pengkaedahan ini, maka hukum yang dapat disimpulkan ialah bahawa solat sunat qabliyyah disyariatkan pada setiap solat fardu kecuali pada solat fardu Jumaat.

Dari sudut yang lain, matan hadith riwayat Ibn Az-Zubair juga dilihat sebagai umum kerana ia sekadar menyebut adanya solat sunat sebelum solat fardu, tanpa menentukan sama ada ia dilakukan selepas azan atau sebelum azan. Sedangkan isu yang dibincang di sini khusus bagi solat sunat qabliyyah yang dilakukan selepas azan dan sebelum iqamah. Justeru oleh kerana matan itu umum merangkumi semua jenis solat sunat yang dilakukan sebelum solat fardu, tak kira sama ada selepas azan atau sebelum azan, maka keumuman itu dikhususkan oleh hadith-hadith lain yang lebih khusus seperti hadith riwayat As-Sa’ib.

Para pendukung Sunnah Malaysia sememangnya tahu tentang kewujudan hadith riwayat Ibn Az-Zubair, sebagaimana mereka juga tahu tentang kewujudan hadith riwayat As-Sa’ib. Oleh sebab itu mereka mengaplikasikan kaedah takhsis (pengkhususan) kerana mereka melihat maksud hadith riwayat As-Sa’ib lebih khusus daripada maksud hadith riwayat Ibn Az-Zubair, sedangkan kedua-duanya adalah riwayat sahih. Hal ini mengunggulkan para pendukung Sunnah Malaysia di atas Al-Ghari, kerana Al-Ghari tidak mengetahui tentang wujudnya hadith As-Sa’ib yang mengkhususkan hadith Ibn Az-Zubair. Perkara ini diakui sendiri oleh Al-Ghari dimana dia berkata (Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia, Hal: 12):

“Hadith ini menyatakan hukum secara umum maka ia termasuk solat Jumaat dalam ketentuannya. Lebih-lebih lagi ketiadaan dalil lain yang mengkhususkan hadith ini. Maka ketentuan yang umum dikekalkan di atas umumnya dalil”.

Justeru siapakah sebenarnya yang jahil terhadap dalil-dalil syara’ dan pengkaedahan usul fiqh?

Hujah Kedua:

Hadith yang dinisbahkan kepada Ali Ibn Abi Talib radhiallahu ‘anh dengan matan:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.

Maksudnya: “Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersolat sebelum Jumaat empat rakaat dan selepasnya empat rakaat”[8].

Analisa Dan Jawapan:

Dalam sanad hadith ini terdapat perawi bernama Muhammad Ibn Abd Ar-Rahman As-Sahmi yang dinilai sebagai dhaif (lemah) oleh Ibn Main[9], Al-Bukhari[10], Abu Hatim Ar-Razi[11] dan Al-Uqailiyy[12]. Justeru, Al-Athram menilai hadith itu sebagai wahin (terlalu lemah)[13].

Jika diandaikan hadith ini sahih sekalipun, ia masih tidak boleh dijadikan hujah dalam permasalahan ini kerana isu yang dibincang ialah berkaitan solat sunat qabliyyah Jumaat yang dilakukan selepas azan dan sebelum iqamah sedangkan matan hadith itu terlalu umum, sekadar menunjukkan solat sunat sebelum Jumaat tanpa menentukan sama ada ia dilakukan selepas azan atau sebelum azan. Justeru keumuman matan itu juga perlu dikhususkan dengan hadith-hadith lain yang lebih khusus seperti hadith riwayat As-Sa’ib radhiallahu ‘anh di atas.

Hujah Ketiga:

Hadith riwayat Ibn Majah bahawa seorang lelaki bernama Sulaik Al-Ghatafani masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat semasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berkhutbah, Lalu Baginda bertanya kepadanya: “Adakah kamu telah solat (sunat) sebelum kamu datang?”. Beliau menjawab: “Tidak (Belum)”. Lalu Baginda menyuruhnya bersolat dengan solat yang ringkas[14].

Analisa Dan Jawapan:

Al-Ghari sengaja merujuk hadith ini dalam Sunan Ibn Majah meskipun ia ada dalam banyak kitab sumber hadith[15] yang lain kerana dalam matan Sunan Ibn Majah itu terdapat tambahan ungkapan: “…sebelum kamu datang?” yang tidak ada dalam mana-mana kitab hadith yang lain. Al-Ghari memahami ungkapan itu dengan maksud: “sebelum kamu datang ke masjid”. Kemudian beliau menyandarkan kefahamannya kepada pendapat Abu Al-Barakat Ibn Taimiyyah[16] dalam kitabnya Al-Muntaqa untuk mengandaikan bahawa solat sunat yang Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam arahkan Sulaik supaya menunaikannya semasa khutbah itu ialah solat sunat qabliyyah Jumaat yang belum beliau lakukan di rumahnya.

Sesungguhnya para pendukung Sunnah Malaysia menyedari kewujudan riwayat Ibn Majah tersebut sebagaimana mereka juga menyedari kewujudan komentar Abu Al-Barakat Ibn Taimiyyah rahimahullah berkenaan maksud riwayat tersebut[17]. Akan tetapi mereka tidak berpegang dengan pendapat Abu Al-Barakat Ibn Taimiyyah bukan kerana mereka menentang Sunnah seperti yang ditohmahkan oleh Al-Ghari. Jauh panggang dari api untuk mereka bersikap sedemikian. Bahkan sebaliknya merekalah yang paling patuh dan yang paling bersegera menerima Sunnah, sekiranya terbukti kepada mereka ianya sahih serta tidak ada sebarang kekeliruan pada maksud riwayat tersebut. Apabila golongan yang sangat beria-ia mengajak orang lain untuk menghidupkan Sunnah, lalu tiba-tiba menolak sesuatu Sunnah, maka sudah tentu ada sebab-sebab tertentu di sebalik penolakan mereka itu.

Ketahuilah bahawa pendapat Abu Al-Barakat Ibn Taimiyyah dilihat sebagai tidak tepat kerana di sana ada beberapa qarinah (petunjuk ilmiah) yang menafikan maksud solat sunat qabliyyah Jumaat daripada riwayat berkenaan. Antara qarinah-qarinah tersebut ialah:

· Solat sunat yang ditanya oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Sulaik tidak sesuai difahami dengan maksud solat sunat qabliyyah Jumaat kerana sekiranya Sulaik masih berada di rumahnya ketika waktu solat fardu Jumaat sudah masuk, maka perkara yang wajib dia lakukan pada ketika itu ialah bersegera menuju ke masjid untuk mendengar khutbah tanpa berlengah-lengah lagi.

Manakala sekiranya ketika Sulaik berada di rumahnya dan waktu solat belum masuk, maka dia tidak boleh menunaikan solat sunat qabliyyah Jumaat kerana solat sunat qabliyyah tidak disyariatkan sebelum masuk waktu (sebelum azan). Justeru mustahil Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya Sulaik berkenaan solat yang sememangnya dia tidak boleh tunaikan kerana belum masuk waktunya.

Oleh yang demikian pertanyaan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak boleh difahami dengan maksud solat sunat qabliyyah, tetapi ia mesti difahami dengan maksud solat tahiyyatulmasjid (solat sempena ketibaan ke masjid).

· Selain daripada Sunan Ibn Majah, hadith berkenaan kisah Sulaik juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari[18], Sahih Muslim[19] dan kitab-kitab sumber hadith lain, tetapi tanpa tambahan ungkapan: “…sebelum kamu datang?” Justeru Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullah (742H) mengisyaratkan kepada kewujudan illah[20] dalam tambahan itu dengan berkata:

Maksudnya “Ini adalah suatu pentashifan (kesilapan penulisan hadith) oleh para perawi, sesungguhnya (matan) ia yang sebenar ialah: “Adakah kamu telah solat (sunat) sebelum kamu duduk?”, tetapi penulis hadith telah tersilap. Sesungguhnya kitab Ibn Majah biasa diguna oleh perawi-perawi lemah yang tidak mengambil berat tentangnya, oleh yang demikian terdapat padanya kesilapan dan pentashifan. Berbeza dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim kerana sesungguhnya ia biasa digunakan oleh para huffaz (penghafaz yang kuat) dan mereka mengambil berat dalam memastikan ketepatan dan kesahihan (matan) kedua-duanya”[21].

· Para fuqaha’ yang mengambil berat tentang periwayatan hadith berkenaan solat sunat qabliyyah dan badiyyah (solat sunat selepas solat fardu) tidak menyebut hadith Sulaik dalam bab solat sunat qabliyyah Jumaat, tetapi mereka hanya menyebutnya dalam bab solat sunat tahiyyatul masjid ketika imam berkhutbah[22]. Bahkan Ibn Majah sendiri meletakkan hadith ini dalam judul bab yang bermaksud: “Bab: riwayat berkenaan sesiapa yang masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah”[23]. Seandainya hadith itu difahami dengan maksud solat sunat qabliyyah Jumaat, nescaya para ulama akan meletakkannya di bawah judul khusus untuknya kerana kepentingannya dilihat setaraf dengan kepentingan solat sunat tahiyyatul masjid.

Hujah Keempat:

Hadith riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban:

كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

Maksudnya: “Adalah Ibn Umar radhiallahu ‘anhuma memanjangkan solat (sunat) sebelum Jumaat, kemudian dia mendirikan solat (sunat) dua rakaat selepasnya di rumahnya dan dia memberitahu bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan sedemikian[24].

Analisa Dan Jawapan:

Al-Ghari mendakwa hadith ini dijadikan hujah oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Khulasah untuk menetapkan adanya solat sunat qabliyyah Jumaat dan pendapat An-Nawawi itu kononnya telah disokong pula oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari. Dakwaan Al-Ghari ini dilihat sebagai hujah yang sangat lemah dan suatu pengkhianatan ke atas ulama. Sebabnya:

· Kata-kata Ibn Umar tidak boleh dijadikan hujah dalam permasalahan ini kerana isu yang dibincang ialah berkaitan solat sunat qabliyyah Jumaat yang dilakukan selepas azan dan sebelum iqamah sedangkan matan hadith itu terlalu umum, sekadar menunjukkan solat sunat sebelum Jumaat tanpa ditentukan sama ada ia dilakukan selepas azan atau sebelum azan. Justeru keumuman matan itu juga perlu dikhususkan dengan hadith-hadith lain yang lebih khusus seperti hadith riwayat As-Sa’ib yang telah lepas.

Justeru jika benar ada komentar An-Nawawi dalam Al-Khulasah terhadap maksud hadith ini, maka ia perlu difahami dalam konteks solat sunat mutlak sebelum azan Jumaat yang bukan merupakan solat sunat qabliyyah Jumaat yang dipertikaikan.

· Dakwaan Al-Ghari bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyokong pendapat An-Nawawi adalah suatu pembohongan yang amat nyata. Perhatikanlah kata-kata sebenar Ibn Hajar dalam Fath Al-Bari:

وأما قوله (كان يطيل الصلاة قبل الجمعة)، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق.

Maksudnya: “Adapun kata-katanya (perawi): “Adalah dia (Ibn Umar) memanjangkan solat (sunat) sebelum Jumaat”, sekiranya yang dimaksudkan adalah selepas masuknya waktu (solat Jumaat), maka ia tidak sah sebagai (hadith) marfu kerana sesungguhnya Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam keluar (dari rumahnya) apabila matahari telah tergelincir (setelah masuk waktu) lalu Baginda sibuk dengan khubah (dan) kemudian dengan (melaksanakan) solat Jumaat. Manakala sekiranya yang dimaksudkan itu adalah sebelum masuknya waktu (solat Jumaat), maka yang demikian itu adalah solat sunat mutlak, bukan solat sunat ratibah. Justeru tidak ada hujah padanya bagi solat sunat qabliyyah Jumaat, bahkan ia adalah solat sunat mutlak[25].

Al-Ghari mendakwa bahawa Ibn Hajar menyokong pendapat An-Nawawi dalam menyatakan maksud hadith itu sebagai solat sunat qabliyyah Jumaat, sedangkan kata-kata Ibn hajar di atas jelas menunjukkan bahawa beliau memahamimya dengan maksud solat sunat mutlak. Malah kelihatan seolah-olah Ibn Hajar sedang mengomentari pendapat An-Nawawi dan menyatakan kelemahannya. Bayangkanlah betapa dahsyatnya kejahatan yang ada dalam diri orang yang tergamak membuat pembohongan sedemikian rupa.

[1] Az-Zailaie,Abd Allah Ibn Yusuf, Nasb Ar-Rayah Li Ahadith Al-Hidayah, Dar Al-Hadith, Kaherah, Mesir, t.th, 2: 206-207.

[2] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Matbaah As-Salafiyyah, Kaherah, Mesir, 1407H, 2: 494.

[3] Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din, Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa Syai’ Min Fiqhiha Wa Fawaidiha, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Lubnan, 1985, 1: 412.

[4] Muhammad Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1993, 6: 208, No: 2455 dan 6: 235, No: 2488, Ad-Daraqutni, Ali Ibn Umar, Sunan Ad-Daraqutni, Tahqiq: Abd Allah Hashim Yamani Al-Madani, Dar Al-Marifah, Beirut, 1966, 1: 267, No: 7. Hadith juga telah ditakhrijkan oleh Al-Albani melalui riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir, Ibn Nasr dalam Qiyam Al-Lail, Ar-Rauyani dalam Al-Musnad, Ibn Adiyy dalam Al-Kamil dan Abbas At-Tarqafi dalam hadithnya. Lihat: Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din, Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa Syai’ Min Fiqhiha Wa Fawaidiha, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Lubnan,1985, 1: 412.

[5] Bilangan tiga ini bermaksud dua azan dan satu iqamah.

[6] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari (Bersama Fath Al-Bari), Tahqiq dan Tarqim: Muhib Ad-din Al-Khatib dan Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Al-Matbaah As-Salafiyyah, Kaherah, Mesir, 1407H, 2:457, No: 912.

[7] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari (Bersama Fath Al-Bari), Tahqiq dan Tarqim: Muhib Ad-din Al-Khatib dan Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Al-Matbaah As-Salafiyyah, Kaherah, Mesir, 1407H, 2:459, No: 913.

[8] At-Tabrani, Sulaiman Ibn Ahmad, Al-Mujam Al-Ausat, Tahqiq: Tariq Ibn Aud Allah dan Abd Al-Muhsin Ibn Ibrahim, Dar Al-Haramain, Kaherah, Mesir, 1415H, 2: 172, No: 1617.

[9] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, Lisan Al-Mizan, Muassasah Al-Alami Li Al-Matbuat, Beirut, Lubnan, 1986, 5: 245, No: 849.

[10] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, At-Tarikh Al-Kabir, Tahqiq: As-Sayyid Hasyim An-Nadawi, Dar Al-Fikr, Beirut, Lubnan, t.th, 1: 162, No: 481.

[11] Abd Ar-Rahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Al-Jarh Wa At-Tadil, Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi, Beirut, Lubnan, 1952, 7: 326, No: 1757.

[12] Muhammad Ibn Umar Al-Uqailiyy, Ad-Duafat Al-Kabir, Tahqiq: Abd Al-Muti Amin Qalaji, Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, Beirut, Lubnan, 1984, 4: 101, No: 1656.

[13] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Matbaah As-Salafiyyah, Kaherah, Mesir, 1407H, 2: 494.

[14] Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut, Lubnan, t.th, 1: 353, No: 1114.

[15] Yang dimaksudkan dengan kitab sumber hadith ialah kitab yang hadith-hadithnya diriwayatkan oleh pengarangnya se’ara bersanad penuh, bermula daripada pengarangnya sehinggalah kepada perawi terakhir yang meriwayatkan matan hadith itu daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam atau Sahabat Baginda.

[16] Beliau ialah Majd Ad-Din Abu Al-Barakat Abd As-Salam Ibn Abd Allah Ibn Abi Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Taimiyyah Al-Harrani, datuk kepada Taqiyy Ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Abd Al-Halim, tokoh yang ditohmah oleh Al-Ghari sebagai mujassimah dan musyabbihah.

[17] Ibn Al-Qayyim mengesahkan kewujudan kata-kata Abu Al-Barakat Ibn Taimiyyah ini, dan beliau memetik kata-kata gurunya Abu Al-Abbas Ibn Taimiyyah berkenaan kesilapan datuknya itu. Lihat: Ibn Al-Qayyim, Muhammad Ibn Abi Bakr, Zad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut dan Abd Al-Qadir Al-Arna’ut, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lubnan, 1986, 1: 434.

[18] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari (Bersama Fath Al-Bari), Tahqiq dan Tarqim: Muhib Ad-din Al-Khatib dan Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Al-Matbaah As-Salafiyyah, Kaherah, Mesir, 1407H, 2: 473, No: 930 dan 2: 478, No: 931.

[19] Muslim Ibn Hajjaj, Sahih Muslim, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabiyy, Beirut, Lubnan, 1991, 2: 597, No: 875.

[20] Iaitu faktor kelemahan tersembunyi yang terdapat dalam sesuatu riwayat hadith, meskipun sanad hadith itu pada zahirnya kelihatan sahih.

[21] Dikemukakan oleh Ibn Al-Qayyim, Muhammad Ibn Abi Bakr dalam Zad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut dan Abd Al-Qadir Al-Arna’ut, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lubnan, 1986, 1: 435.

[22] Ibn Al-Qayyim, Muhammad Ibn Abi Bakr, Zad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut dan Abd Al-Qadir Al-Arna’ut, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lubnan, 1986, 1: 435.

[23] Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut, Lubnan, t.th, 1: 353.

[24] Abu Daud, Sulaiman Ibn Al-Ash-Ath, Sunan Abi Daud, Tahqiq: Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid, Dar Al-Fikr, Beirut, Lubnan, t.th, 1: 294, No: 1128 dan Ibn Hibban, Muhammad Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lubnan, 1993, 6: 227, No: 2476.

[25] Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, Fath Al-Bari Bi Sharh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Marifah, Beirut, 1379H, 2: 494.

No comments:

Post a Comment