Sunday, July 4, 2010

KANDUNGAN

PEMBONGKARAN JENAYAH ILMIAH BUKU SALAFIYAH WAHABIYAH
73 Penilaian Semula ke atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari
oleh
Hafiz Firdaus Abdullah


KANDUNGAN


MUQADDIMAH

BAB A PENGENALAN KEPADA AL-SALAF DAN AL-KHALAF

PENGENALAN


PENILAIAN SEMULA NO: 1
Aliran al-Khalaf bermula selepas tahun 300 atau 500 hijrah.

PENILAIAN SEMULA NO: 2
Dakwaan Fahaman Al-Salaf berasal daripada Ibn Hazm al-Zahiri.
Dakwaan Ibn Taimiyyah terpengaruh dengan tradisi pemikiran Ibn Hazm.
Dakwaan Ibn Taimiyyah mengkritik dan menyanggah Ijma’ yang dinukil oleh Ibn Hazm tentang tempat bagi Allah.

PENILAIAN SEMULA NO: 3

Dakwaan Fahaman al-Salaf berasal daripada Hisyam al-Jawaliqi.

PENILAIAN SEMULA NO: 4
Pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang asal usul fahaman al-Salaf.

PENILAIAN SEMULA NO: 5
Pegangan (i’tiqad) al-Ghazali dalam Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

PENILAIAN SEMULA NO: 6
Asal usul Mazhab al-Salaf.

PENILAIAN SEMULA NO: 7

Apakah perlu kembali kepada Mazhab al-Salaf ?
KESIMPULAN BAB A: Antara al-Salaf dan al-Khalaf.


BAB B DAKWAAN GENERASI AL-SALAF MENTAKWILKAN NAS-NAS AL-SIFAT

PENGENALAN.
al-Takwil dari sudut istilah dan maksud.
Pengertian istilah al-Takwil di sisi generasi Al-Salaf dan Al-Khalaf.

PENILAIAN SEMULA NO: 8
Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.

PENILAIAN SEMULA NO: 9
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Betis dalam ayat 42 surah al-Qalam.

PENILAIAN SEMULA NO: 10
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Tangan dalam ayat 47 surah al-Zaariyat.

PENILAIAN SEMULA NO: 11
Pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani tentang al-Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

PENILAIAN SEMULA NO: 12
Hadis “Serahkan kepada orang alim jika kamu tidak mengetahuinya”.

PENILAIAN SEMULA NO: 13

Dakwaan al-Takwil terhadap hadis “Aku sakit…”

PENILAIAN SEMULA NO: 14
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 67 surah al-Taubah dan ayat 14 surah al-Sajdah.

PENILAIAN SEMULA NO: 15
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Zalim” dalam ayat 82 surah al-An‘aam.

PENILAIAN SEMULA NO: 16
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 51 surah al-A’raaf.

PENILAIAN SEMULA NO: 17
Dua kaedah bacaan terhadap ayat 7 surah ‘Ali Imran.

PENILAIAN SEMULA NO: 18
Dakwaan Malik bin Anas mentakwil hadis “al-Nuzul”.

PENILAIAN SEMULA NO: 19
Dakwaan al-Bukhari mentakwil hadis Suka.

PENILAIAN SEMULA NO: 20
Dakwaan takwilan Ibn ‘Abbas terhadap surah “al-Nasr”.

PENILAIAN SEMULA NO: 21
Dakwaan Ibn Jarir al-Tabari mentakwil ayat 29 surah al-Baqarah.

PENILAIAN SEMULA NO: 22
Dakwaan Ahmad bin Hanbal mentakwil ayat 22 surah al-Fajr.

PENILAIAN SEMULA NO: 23
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Kaki.

PENILAIAN SEMULA NO: 24
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Baru”.

PENILAIAN SEMULA NO: 25
Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Istiwa’.

PENILAIAN SEMULA NO: 26

Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Bersama.

PENILAIAN SEMULA NO: 27
Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

PENILAIAN SEMULA NO: 28
Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.


BAB C SYUBHAT DALAM PEGANGAN (I’TIQAD) TERAKHIR ABU AL-HASAN AL-ASYA‘ARI DAN ASAL USUL KITAB AL-IBANAH ‘AN USUL AL-DIYANAH

PENGENALAN.


PENILAIAN SEMULA NO: 29
Salinan kata-kata daripada Abu al-Hasan al-Asya‘ari tidak memiliki sanad.

PENILAIAN SEMULA NO: 30
Kandungan al-Ibanah bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh lain-lain tokoh al-Asya‘irah.

PENILAIAN SEMULA NO: 31
Kitab al-Ibanah menjurus kepada Tajsim.

PENILAIAN SEMULA NO: 32
Kitab al-Ibanah mendakwa golongan al-Mu’tazilah berpendapat Allah berada di setiap tempat dan ini
bertentangan dengan Ijma’.

PENILAIAN SEMULA NO: 33
Adakah selama 40 tahun al-Asya‘ari tidak mengetahui ajaran gurunya al-Juba’i?

PENILAIAN SEMULA NO: 34
Perselisihan dalam tarikh meninggal al-Asya‘ari.

PENILAIAN SEMULA NO: 35
Al-Ibanah sebenarnya dikarang oleh al-Qadhi al-Baqilani.

PENILAIAN SEMULA NO: 36
al-Qadhi al-Baqilani juga dikenali sebagai al-Asya‘ari.

PENILAIAN SEMULA NO: 37
Gaya bahasa al-Ibanah menyerupai al-Tamhid karya al-Baqilani.

PENILAIAN SEMULA NO: 38
Al-Ibanah mentohmah Abu Hanifah.

PENILAIAN SEMULA NO: 39
Dakwaan permusuhan antara al-Hanabilah, al-Mu’tazilah dan al-Hanafiyah.

PENILAIAN SEMULA NO: 40
Kesimpulan Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab
al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.


BAB D SYUBHAT DALAM KAEDAH IBN TAIMIYYAH TERHADAP NAS-NAS AL-SIFAT

PENGENALAN
Kaedah Ibn Taimiyyah dalam memahami nas-nas al-Sifat.

PENILAIAN SEMULA NO: 41
Kritikan Ibn Taimiyyah terhadap takwilan al-Tirmizi.

PENILAIAN SEMULA NO: 42
Penolakan pertama terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

PENILAIAN SEMULA NO: 43
Dakwaan Ibn Taimiyyah menetapkan sifat “Menetap” dan “Sakit” terhadap Allah.

PENILAIAN SEMULA NO: 44
Penolakan kedua terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

PENILAIAN SEMULA NO: 45
Penolakan ketiga terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

PENILAIAN SEMULA NO: 46
Penolakan keempat terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

PENILAIAN SEMULA NO: 47
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Imam al-Haramain.

PENILAIAN SEMULA NO: 48
Dakwaan al-Dzahabi membuang nas yang asal.

PENILAIAN SEMULA NO: 49
Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Imam al-Haramain.

PENILAIAN SEMULA NO: 50
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Nawawi.

PENILAIAN SEMULA NO: 51
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Laqqani.

PENILAIAN SEMULA NO: 52
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn al-Jauzi.

PENILAIAN SEMULA NO: 53
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qurtubi.

PENILAIAN SEMULA NO: 54
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Baijuri.

PENILAIAN SEMULA NO: 55
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qadhi ‘Abd Jabbar al-Mu’tazili.

PENILAIAN SEMULA NO: 56
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Razi.

PENILAIAN SEMULA NO: 57
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn ‘Asakir.

PENILAIAN SEMULA NO: 58
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Suyuti.

PENILAIAN SEMULA NO: 59
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn Hajar al-Haithami.

PENILAIAN SEMULA NO: 60
Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Zarqani.

PENILAIAN SEMULA NO: 61
Kesimpulan Bab D: Syubhat dalam kaedah Ibn Taimiyyah terhadap nas-nas al-Sifat.


BAB E AL-TAFWIDH DAN PERSOALAN “DI MANAKAH ALLAH ?”

PENGENALAN

PENILAIAN SEMULA NO: 62
Definisi “al-Tafwidh.”
Persoalan “Di manakah Allah ?”

PENILAIAN SEMULA NO: 63
Membahas “Di manakah Allah ?” menurut Abu Hanifah.

PENILAIAN SEMULA NO: 64
Menterjemah Istiwa’ sebagai “Duduk”.

PENILAIAN SEMULA NO: 65
Menterjemah Istiwa’ sebagai “Bersemayam”.

PENILAIAN SEMULA NO: 66
Membahas “Di mana Allah ?” menurut al-Shafi‘i.

PENILAIAN SEMULA NO: 67
Kesahihan kitab “al-Rad ‘ala al-Jahmiyyah.”

PENILAIAN SEMULA NO: 68
Kesimpulan Bab E: al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah ?”

BAB F PERSELISIHAN AL-SALAF MEMBUKTIKAN MEREKA BUKANNYA BERSEPAKAT ATAS SATU MAZHAB

PENGENALAN

PENILAIAN SEMULA NO: 69
Perselisihan Pertama: Adakah al-Qur’an itu makhluk ?

PENILAIAN SEMULA NO: 70
Perselisihan Kedua: Adakah Rasulullah s.a.w. melihat Allah pada malam Isra’ dan Mikraj?

PENILAIAN SEMULA NO: 71
Perselisihan Ketiga: Siapakah sebaik-baik manusia selepas Rasulullah?

PENILAIAN SEMULA NO: 72
Perselisihan Keempat: Antara al-Takwil dan al-Tafwidh.

PENILAIAN SEMULA NO: 73
Kesimpulan Bab F: Perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas satu mazhab.

KESIMPULAN PENILAIAN KE ATAS BUKU SALAFIYAH WAHABIYAH

10 Kesimpulan ringkas perbahasan.

Renungan semula ke atas pelbagai pendustaan dan penyelewengan.

Nasihat dan Teguran kepada Zamihan Mat Zin.

Nasihat dan Panduan kepada para pembaca.

SUATU PENILAIAN SUSUNAN ZAMIHAN MAT ZIN AL-GHARI

No comments:

Post a Comment